0

DÂY NHÔM TRẦN XOẮN – A

 

1. TỔNG QUAN

 
Dây nhôm trần xoắn – Loại dùng cho đường dây tải điện trên không.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064: 1994 / Issue1: 1995.

 

3. CẤU TRÚC

CADIVI_01_02_63_C_A_GSW_Brochure_4pp_150724_Print-2