0

ACSR

DÂY NHÔM LÕI THÉP

 

1. TỔNG QUAN

 
– Dây nhôm lõi thép – ACSR (AS, AC) sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
– Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 

TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064: 1994/SĐ1: 1995.
TCVN 6483/IEC 61089.
ASTM B232.
DIN 48204.

 

3. CẤU TRÚC

 
CADIVI_03_06_ACSR_Brochure_4pp_150724_Print-4