0

DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN – C

 

1. TỔNG QUAN

 
Dây đồng trần xoắn – C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất…

 

2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064: 1994/SĐ1: 1995.

 

3. CẤU TRÚC

 
CADIVI_01_02_63_C_A_GSW_Brochure_4pp_150724_Print-1